සුචි සහ පළතුරු බහාලුම

  • Suchi&Fruit Compostable Container

    සුචි සහ පලතුරු කොම්පෝස්ට් කළ හැකි බහාලුම

    ඉවත දැමිය හැකි පිඟන් භාණ්ඩ වලට ප්‍රථමයෙන් ඔබේ දෛනික අවශ්‍යතා සමඟ පියන සහිත පියන සහිත ස්කයිපූර්ල් හි ඉරිඟු පිෂ්ඨය සහ පලතුරු කන්ටේනර්, ආහාර හා සම්බන්ධ වීමෙන් ආරක්ෂාකාරී වන අතර AIB වින්කෝට් ලැබ් ආයතනයේ හරි ජෛව පදනම් (තරු 2 ​​සහ තරු 4), ඩීඑන් සර්ටකෝ කොම්පොස්ටබල්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජෛව මනාපයන් සඳහා සත්‍යාපනය සමත් වන්න. USA FDA 21 CFR171.170, EU EN71 ප්‍රමිතියට අනුකූල වන්න.